المخاطبات

مجلّة فصليّة محكّمة تنشر البحوث ذات الصّلة بالمنطق وفلسفة العلوم والفكر العلمي باللّغات العربيّة والفرنسيّة والإنجليزيّة

****

Revue trimestrielle, trinlingue (Français – Arabe – Anglais), à comité de lecture.

Pour la Logique, l’Epstémologie et la Pensée scientifique

****

Quarterly, Trilingual (English – Arabic – French), Peer reviewed Journal

For Logic, Epistemology and Scientific Thought

15.00 TND

Catégorie :